To takie proste!
Przedszkole nr 9 "Pod klonem"
Strona głowna  /  Oświadczenie
Oświadczenie

                                                                     ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

 

.........................................

 

.........................................

( Imię i nazwisko, adres rodzica/prawnego opiekuna )

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 

W wyniku utrzymującego się stanu chorobowego mojego dziecka uznaję,

 

że .............................................................................

( Imię i nazwisko dziecka )

 

powinna/powinien w dniach od.................. do ...................... pozostać w domu dla odbycia niezbędnego  procesu leczenia.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-łem zapoznana/-y z treścią art. 233 par. 1 KK** , co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

                                                                                                                          ..............................................

                                                                                                                           ( podpis rodzica/prawnego opiekuna )

 

Świecie, dnia...............................r.

 

Art. 233. § 1. K.K. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w  innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Ostatnia aktualizacja: 2015-03-05